Efterlevnad av lagar och regler

Besök allergan.com/privacy för att läsa ytterligare sekretessmeddelanden.

Efterlevnad av regler

Läkemedelsindustrin och den medicintekniska industrin tillhör de bäst övervakade och mest reglerade i världen. Tillsynsnivån i kombination med Allergans mål att öka patienternas livskvalitet innebär att vi har en skyldighet att leva upp till mycket högt ställda etiska och rättsliga standarder i vår verksamhet. Vår marknadsföringsverksamhet är etisk, ansvarsfull, korrekt och patientinriktad och följer all lagstiftning för att bekämpa mutor och korruption.

All Allergans verksamhet ska grundas på att följa gällande regelverk. Vårt motto “Det finns inget rätt sätt att göra fel” är centralt för våra affärsbeslut. Vi är motiverade och konkurrensinriktade, men ser till att uppnå resultat som bygger på efterlevnad av gällande lagar och regler samt ett etiskt förhållningssätt.

Vår efterlevnads- och integritetskultur upprätthåller vi genom bland annat ett integrerat utbildningsprogram, avseende följsamhet av såväl externa som interna globala policys och förfaranden, riktat till anställda och samarbetspartners.
 

Allergans uppförandekod och etiska riktlinjer

Vårt program för att följa gällande regelverk bygger på vår uppförandekod och våra etiska riktlinjer, som gäller för all vår företagsverksamhet. Programmet innebär att Allergans anställda måste följa alla tillämpliga lagar, bestämmelser och internationella policyer och bedriva all affärsverksamhet på ett etiskt godtagbart sätt. Uppförandekoden innehåller normer som gäller för alla Allergans anställda.

För att förankra uppförandekoden och de etiska riktlinjerna ännu bättre i verksamheten har Allergan utsett anställda med särskilt ansvar för efterlevnad och etik inom viktiga regioner för vår verksamhet. De ansvariga ser till att anställda får utbildning och utvecklar lämpliga interna kontroller. Dessutom har vi kommittéer på både nationell och regional nivå som ser till att Allergan har tillräcklig styrning och kan reagera snabbt på förändringar av kraven.